Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Zonder (persoons-)gegevens te verwerken, kunnen wij geen uitstekende service bieden. Ons belangrijkste kapitaal is echter het vertrouwen van onze klanten. Het is daarom voor ons van groot belang om uw persoonsgegevens te beschermen en deze alleen voor de vermelde doeleinden te verwerken. Het naleven van de wettelijke verplichtingen rondom het verwerken van persoonsgegevens en privacy is voor ons vanzelfsprekend. Verder is voor ons van belang dat u te allen tijde weet, wanneer en op welke manier wij welke persoonsgegevens verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens

Verzamelen van gegevens

Uw bezoek op onze website wordt geprotocolleerd. Geregistreerd wordt in beginsel het op dat moment door uw computer gebruikte IP-adres, datum en tijd, het type browser en het besturingssysteem van uw computer evenals de bekeken pagina’s. Wij kunnen u op basis van deze gegevens in beginsel niet identificeren. Het is ook niet onze bedoeling om u te identificeren.

Wij gebruiken deze gegevens alleen ter optimalisatie van onze website en voor de informatieveiligheid. Analyse van deze gegevens vindt uitsluitend geanonimiseerd en voor statistische doeleinden plaats. Er worden geen aan uw persoon gerelateerde gedragsprofielen of iets dergelijks opgesteld of bijgehouden.

Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen, als u ons deze zelf ter beschikking stelt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, een online sollicitatie of voor het uitvoeren van een opdracht. U wordt in de desbetreffende invoer- en contactformulieren over de doeleinde van de verwerking van de aldaar verstrekte gegevens geïnformeerd. Dergelijke gegevens worden versleuteld via het internet verstuurd.

U kunt onze website en bepaalde diensten ook uitsluitend met een pseudoniem gebruiken, bijvoorbeeld door uw naam door een door u geselecteerd pseudoniem te vervangen.

Verwerking van aan ons ter beschikking gestelde gegevens en ‑doorgifte

De persoonsgegevens, die u ons via onze website of per e-mail meedeelt (bijv. uw naam en uw adres of e-mailadres), worden uitsluitend voor de correspondentie met u en uitsluitend voor het doeleinde gebruikt, waarvoor u ons de gegevens ter beschikking heeft gesteld. 

Bovendien zullen wij deze gegevens voor incidentele aanbiedingen aan u gebruiken, om u over nieuwe producten of dienstverleningen en andere eventueel voor u interessante dienstverleningen te informeren. Uiteraard kunt het gebruik van uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden op elk moment weerspreken. 

Doorgifte aan derden vindt uitsluitend plaats wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of u ons vooraf hiervoor toestemming heeft verleend.
Voor zover wij voor de uitvoering en afhandeling van opdrachten gebruik maken van externe dienstverleners, maken wij met deze afspraken die in lijn zijn met de toepasselijke wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens. 

De bijdragen in onze discussiefora zijn wel vrij toegankelijk. Let erop dat u in uw bijdrage geen informatie verstrekt, die niet openbaar mag worden gemaakt. U dient er rekening mee te houden, dat uw bijdragen geregistreerd worden door zoekmachines en ook doelgericht wereldwijd te vinden zijn. Het wissen of corrigeren van dergelijke bijdragen door buitenlandse exploitanten van bijvoorbeeld zoekmachines is vaak niet mogelijk.

Toestemming en herroeping

Als u ons uw persoonsgegevens ter beschikking stelt, kunt u deze te allen tijde inzien weer (laten) verijderen. Uitzonderingen gelden voor persoonsgegevens die wij in het kader van uitvoering van een overeenkomst voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden nodig hebben. Deze kunnen pas na verloop van de wettelijke bewaartermijnen worden gewist.

Verder mogen wij uw e-mailadres, uw telefoonnummer en/of mobiel nummer en uw faxnummer voor reclame- of marketingdoeleinden of enquêtes pas na expliciete toestemming door u gebruiken. Deze toestemming kunt u elektronisch bij het verstrekken van uw gegevens geven en te allen tijden voor de toekomst herroepen.

Contactpersoon voor het verwijderen van uw persoonsgegevens:
Lutz Feuker

lf@pos-sg.com

Bewaring van gegevens

Persoonsgegevens, die u ons via onze website heeft meegedeeld, worden slechts zo lang bewaard, totdat er aan het doeleinde, waarvoor u ons deze ter beschikking heeft gesteld, is voldaan. Voor zover er rekening moet worden gehouden met wettelijke en fiscale bewaartermijnen, kan de bewaartermijn maximaal 10 jaar bedragen. 

Bovendien wordt bij een online bestelling het IP-adres van de besteller ten tijde van de bestelling als waarborg voor de informatieveiligheid (d.w.z. om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt en voor mogelijke strafrechtelijke vervolging) voor de duur van één jaar bewaard en, indien nodig, gebruikt.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Van doorgifte aan derden is daarom ook geen sprake.

Algemene wettelijke informatie

Rechten van de betrokkene

Mocht u het niet meer eens zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens of mochten deze niet meer juist zijn, zullen wij deze op uw verzoek wissen, blokkeren of de noodzakelijke correcties uitvoeren (voor zover dit volgens de geldende wetten mogelijk is). Indien gewenst, ontvangt u kosteloos informatie over alle persoonsgegevens, die wij over u hebben opgeslagen.

Links naar andere internetpagina’s

Af en toe delen wij een link naar een website van externe derden. Alhoewel wij deze derden zorgvuldig kiezen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid resp. volledigheid van de inhoud en de informatieveiligheid van websites van derden. Bovendien geldt deze privacyverklaring uitsluitend voor onze eigen website en niet voor websites van derden.

Bescherming van jongeren

Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder toestemming van ouders of gezagvoerders geen persoonsgegevens aan ons verstrekken. Verstrekte gegevens worden vervolgens dienovereenkomstig dit privacystatement verwerkt. Ouders dienen hun kinderen op de gevaren van het gebruik van het internet te attenderen.

Wijziging van het privacystatement

Voor zover nieuwe producten of dienstverleningen worden geïntroduceerd, internetprocessen veranderen of als de internettechnologie en elektronische gegevensverwerking verder ontwikkelt, dient het privacystatement mogelijk te worden geactualiseerd. Wij behouden ons het recht voor, het privacystatement eenzijdig te wijzigen indien nodig. De meest recente verklaring zal hier worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om dit privacystatement regelmatig te raadplegen.

Aansprakelijkheid

Alle op deze website vermelde informatie werd met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de inhoud van onze websites wat juistheid, volledigheid en actualiteit betreft van de informatie betreft. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden.

Transmissiemethoden

Het internet is een onveilig medium. Anders dan bijvoorbeeld het gebruik van vaste telefoonverbindingen, kan transmissie van gegevens via het internet door onbevoegde derden worden afgeluisterd, opgenomen of zelfs gemanipuleerd. Om de vertrouwelijkheid van de communicatie met u te waarborgen, maken wij gebruik van een zogenaamde SSL-encryptie. Volgens de huidige kennisstand kan de hiermee mogelijke versleuteling van 128 bit als veilig worden gezien. Dit veiligheidsniveau bereiken alle moderne browsers. Indien nodig, dient u de browser op uw computer te actualiseren.

Wij bevelen u aan, geen vertrouwelijke (persoons-)gegevens via e-mail te verstrekken.

Technische en organisatorische maatregelen

Een firewall-systeem voorkomt de onbevoegde toegang van buitenaf. Meerdere niveaus van encrypties en identificatie sluiten niet geautoriseerde aanvragen of het verzamelen van klantengegevens bij de transmissie in beginsel uit. Naast het interne encryptieproces van de internetbrowser maken wij gebruik van nog betere encryptieprocessen, om een decodering door hiertoe niet geautoriseerde personen uit te sluiten.

Bij iedere toegang op een pagina van onze website worden zowel het IP-adres van uw aanvragende computer en uw internet serviceprovider, datum, duur en tijdstip van de toegang evenals de naam van het bekeken bestand naast het gegevensvolume opgeslagen in een protocol.

Technieken voor de exploitatie van de website

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele telefoon worden opgeslagen. Cookies zijn onder meer noodzakelijk om onze website goed te kunnen gebruiken. Tegelijkertijd ontvangen wij via deze cookies informatie, die ons in staat stelt, onze website aan te passen aan de behoeften van de bezoekers. Sommige van de cookies worden slechts voor de duur van uw verblijf op onze website gebruikt. Door ons ingeschakelde reclame-management-dienstverleners zullen echter deels ook cookies met een langere opslagduur gebruiken. Ze zijn uitsluitend bestemd voor de analyse van het gebruik van de website. Alle cookies op onze websites omvatten uitsluitend technische informatie, geen persoonsgegevens.

U kunt ook zonder cookies van onze website gebruik maken. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het gebruik van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen, dat u een mededeling ontvangt, zodra cookies worden verstuurd. 

Wij raden een activering van cookies aan, aangezien de functies van het winkelmandje anders sterk worden beperkt.

Wij gebruiken, indien nodig, ook 1x1-pixel-tags (ook wel web beacons genoemd) ter ondersteuning van online reclame. 1x1-pixel-tags zijn kleine, in een website geïntegreerde code-volgordes, die net als cookies ageren. Ook hiervoor geldt, dat ze in protocolbestanden worden verzameld, echter niet gecombineerd worden met andere cookies. Deze pixel-tags worden door onze reclame-management-dienstverlener ... ter beschikking gesteld. Met deze bestanden kan onze dienstverlener een unieke cookie op uw webbrowser herkennen, waarmee wij dan weer te weten kunnen komen, via welke reclame u terecht bent gekomen op onze website. De met de genoemde technologieën geregistreerde en gebruikte informatie is anoniem en zodoende bent u als persoon niet identificeerbaar. Voor zover in een uitzonderlijk geval de identificatie van een bepaalde persoon technisch mogelijk is (bijv. in het geval dat u via onze website persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, naam of adres vermeldt), wordt van deze theoretische identificatiemogelijkheid in geen enkel geval gebruik gemaakt. Ook de door onze dienstverleners gebruikte cookies bevatten noch uw naam, noch uw adres, telefoonnummer of e-mailadres. 

Interne veiligheidsmaatregelen

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens daardoor dat

  • wij uw persoonsgegevens, voor zover u ons deze via onze website of in het kader van de e‑mailcommunicatie meedeelt, alleen verwerken om aan uw wens of verzoek te kunnen voldoen,
  • onze medewerkers tot geheimhouding worden verplicht en deze hun verplichting ook in acht nemen,
  • onze veiligheidsprotocollen in passende omvang aan de huidige stand van de techniek voldoen,
  • onze systemen regelmatig worden getest op hun veiligheid, zodat wij u duurzaam tegen eventuele schade, verlies of onbevoegd toegang tot aan ons ter beschikking gestelde gegevens kunnen beschermen, alsmede daardoor dat
  • het naleven van het privacystatement door een (externe) functionaris gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Informatie ter verbetering van de persoonlijke informatieveiligheid

U kunt uw browser zo configureren, dat u wordt geïnformeerd, zodra cookies dienen te worden gebruikt, om deze indien nodig algemeen of met betrekking tot de afzonderlijke gevallen te accepteren of algemeen te weigeren. Meer informatie over de configuratie van uw browser vindt u hier.

Een veilige internetverbinding kunt u o.a. herkennen aan het adres. Als dit begint met https, is dat een teken voor een veilige verbinding (bijv. https://...nl). Een ander kenmerk is het gesloten slot in de onderste symboollijst van uw browser.

Wij zullen nooit vertrouwelijke informatie zoals uw rekening-/klantennummer, uw pincode of uw wachtwoord per e-mail, telefonisch of per SMS vragen of om het ter beschikking stellen van deze informatie  resp. om een directe invoer van de toegangsgegevens vragen. 

Installeer alleen programma’s, die u heeft ontvangen van een betrouwbare bron. In het bijzonder bij de download van programma’s uit het internet dient u uiterst voorzichtig te zijn.

Installeer en start geen programma’s, die u van onbekenden of ongevraagd van bekenden per e-mail heeft ontvangen. Let op: Ook screensavers zijn programma’s.
Voor zover u ook maar een geringe twijfel heeft over de betrouwbaarheid van programma’s, dient u de installatie op uw computer niet uit te voeren.
Installeer een virusscanner op uw computer en laat deze regelmatig alle bestanden controleren op virussen. Let erop, dat u voortdurend nieuwe updates, die alle toonaangevende fabrikanten van virusscanners ter beschikking stellen, downloadt.

Informatie over de Functionaris voor gegevensbescherming

Mochten de genoemde maatregelen niet aan uw verwachtingen voldoen of mocht u nog vragen hebben met betrekking tot het verzamelen, verwerken en/of het gebruik van uw persoonsgegevens, zouden wij deze graag van u horen. Wij zullen ons best doen, uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uw suggesties te realiseren. 
Neem alstublieft contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming 
j.beier@wero-unternehmerverbund.de

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en aldaar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere overeenkomst sluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het vastleggen van de door de cookies gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de plugin, welke via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ter beschikking staat, te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Wij willen u erop attent maken, dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIp” werd aangevuld, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.

 

Hotline:
+31 58 - 2880755
Shop

Privé
klanten

Opmerking: Deze website maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van onze website gaat u accoord met het gebruik ervan. Verdere informatie