Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u op de Privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u uit het impressum van deze website halen

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen als u onze website bezoekt. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of de tijd waarop u de pagina oproept). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor en bij overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Verder hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht, onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Meer informatie hierover vindt u in onze Privacyverklaring onder het opschrift ‘Beperken van de verwerking’.

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u terugverwijzen. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende Privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken, zullen wij u in deze Privacyverklaring informeren.

2. Algemene instructies en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitant van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming alsook deze Privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De volgende Privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidskloven kan hebben. Het is niet mogelijk de gegevens compleet te beschermen tegen toegang van derden.

Verwijzing naar de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

POS Polsterservice GmbH
Mühlenpfad 2
53547 Hausen

Tel.: +49 2638 921700
E-mail: datenschutz@pos-sg.com

Verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen) beslist.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen de gegevensregistratie in bijzondere gevallen alsook tegen de verwerking voor direct mail (Art. 21 AVG).

Als de gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 Abs. 1 lid e of AVG, hebt u altijd het recht, om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, bezwaar in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering dat is gebaseerd op deze bepalingen. De rechtsgrond waarop een verwerking is gebaseerd, haalt u uit deze Privacyverklaring. Als u bezwaar indient, zullen wij uw desbetreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende, legitieme redenen voor de verwerking kunnen bewijzen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking is nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art . 21 al. 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct mail, hebt u het recht, te allen tijde bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zulke direct mail; dit geldt ook voor de profilering, voor zover dit verbonden is met zulke direct mail. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct mail (bezwaar volgens art. 21 al. 2 AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, werkplaats of de plaats van de vermoede schending. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht van gegevensportabiliteit

U hebt het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als het technisch haalbaar is.

SSL- en TLS-encryptie

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, een SSL- of TLS-encryptie. Een gecodeerde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het sleutelsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Herkomst, blokkeren, wissen en informatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hiervoor of bij overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Hiervoor kunt u zich altijd tot ons richten via het adres dat in het impressum staat. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij normaal gesproken tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de duur van de controle hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van de wissing de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze desondanks nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, hebt u het recht, in plaats van de wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend volgens art. 21 al. 1 AVG, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van hun opslag - alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclame via e-mail

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de contactgegevens die in het kader van de ‘Impressumspflicht’ (de verplichting om een impressum te hebben), voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame, bijvoorbeeld door spam e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbecherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Julian Greiser
Telefon: +49 2638 921749
E-Mail: datenschutz@pos-sg.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenoemde 'sessie-cookies'. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist Andere cookies blijven op uw eindtoestel opgeslagen tot u ze wist. Door deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie ontvangt over het plaatsen van cookies en dat uw toestel cookies alleen voor bepaalde gevallen of helemaal niet accepteert alsook dat de cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gevraagde functies (bijv. de winkelmand) nodig zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lid f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarheid van zijn diensten. Indien er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze Privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in de zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • · browsertype en browserversie;
  • · gebruikte besturingssysteem;
  • · referrer-URL
  • · hostname van de computer wie welke de website wordt geraadpleegd;
  • · tijd van de serveraanvraag;
  • IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere databronnen.

De registratie van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave van optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server-logbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via een contactformulier vragen stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar vermeldt voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van aanvullende vragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier staan, gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 al. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot en met de intrekking plaatsvond, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. als uw aanvraag is verwerkt en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen, als ze nodig zijn voor de motivering, inhoud of wijziging van de rechtsbetrekking (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over de gebruikmaking van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, indien dit nodig is om de gebruiker gebruik te kunnen laten maken van de dienst of met de gebruiker af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na afsluiting van de opdracht of beëindiging van de zakenrelatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetools gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod alsook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór overdracht aan de VS ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht.

Browser plugin

U kunt het opslaan van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld. Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Afhandeling van opdrachten

Wij hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van opdrachten afgesloten en passen de strikte richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevens bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie ‘Democratische gegevens’ van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden opgesteld die uitspraken bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig uit reclame op basis van interesses van Google en bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt op elk moment deze functie via de advertentie-instellingen in uw Google-account uitschakelen of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling'.

6. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de pagina YouTube, die door Google wordt geëxploiteerd. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een pagina bezoekt die is uitgerust met een plugin van YouTybe, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld, welke pagina's van ons u hebt bezocht.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw eindtoestel op te slaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt om videostatistieken te registreren, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en alle pogingen om bedrog te plegen, te voorkomen. De cookies blijven op uw eindtoestel tot u ze wist.

Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Adobe Typekit Web Fonts

Onze website maakt voor een uniforme weergave gebruik van lettertypen, zogenoemde web fonts, van Adobe Typekit. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Door onze pagina's te bezoeken, laadt uw browser de benodigde web fonts rechtstreeks van Adobe, om ze juist weer te kunnen geven op uw eindtoestel. Daarbij maakt uw browser verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor verneemt Adobe dat via uw IP-adres onze website is bezocht. Bij de beschikbaarstelling van de lettertypes worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

Adobe beschikt over een certificering volgens het EU-US-Privacy-Shield. Het Privacy-Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, dat de naleving van Europese normen inzake gegevensbescherming moet garanderne. Meer informatie vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is nodig om een uniform schriftbeeld op onze website te waarborgen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG.

Meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Het privacybeleid van Adobe vindt u op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij maken gebruik van Google Maps om ons online-aanbod aantrekkelijk weer te geven en om ervoor te zorgen dat de plaatsen die wij op de website noemen, gemakkelijk te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 al. 1 lid f AVG.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Hotline:
+31 58 - 2880755
Shop

Privé
klanten